Πρόσκληση Αρχαιρεσιών Ελληνικής Εταιρείας Ορθοδοντικών Ναρθήκων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ισχύοντος καταστατικού και ιδίως των άρθρων 6, 8,9, 10, 11, 12 , 13, 16, 17 αυτού, τις διατάξεις των άρθρων 78 επ ΑΚ και την από 13.7.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε σε
συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 09.00, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, (Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 115, Αθήνα) με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού
2. Εκλογή μελών Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών
3. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής
Η συμμετοχή των μελών στη Γενική Συνέλευση μπορεί να γίνει είτε με φυσική τους παρουσία, με αυστηρή τήρηση των ισχυόντων, κατά το χρόνο σύγκλησης της Συνέλευσης, υγειονομικών μέτρων είτε εξ αποστάσεως, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει θέσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η συνέλευση συγκαλείται αυτοδικαίως (χωρίς πρόσκληση) το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 09.00 στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και έχει απαρτία οσαδήποτε τακτικά μέλη και ν είναι παρόντα.
Σημειώνουμε τα εξής:
1. Η υποβολή υποψηφιότητας για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή γίνεται με έγγραφη δήλωση του ενδιαφερομένου, τακτικού μέλους, προς το Διοικητικό Συμβούλιο που κατατίθεται στα γραφεία του σωματείου (Μενάνδρου 4,
Κηφισιά ) ή ηλεκτρονικά στο [email protected] πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021. Κατά το χρόνο κατάθεσης υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι οικονομικά ενήμεροι.
2. Δικαίωμα εκλέγειν έχουν τα τακτικά μέλη που είναι οικονομικά ενήμερα, κατά το χρόνο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος
Δρ Γεώργιος Δαμανάκης

Η Γεν. Γραμματέας
 Δρ Αικατερίνη Δούμα

elGreek